ПРАВИЛНИК

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД

I. ПРИЕМ – РЕГИСТРАЦИЯ

Българско училище „Св. Константин-Кирил Философ“ в Атланта приема деца и ученици независимо от нивото на владеене на български език. Благодарение на новите ни програми, се осъществява и прием на деца, за които българският език не е основен, а втори. Записването се извършва в началото на всяка учебна година с попълнено Заявление, но е допустимо това да се осъществи и по време на самата учебната година.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ

Занятията се провеждат всякa събота (с изключение на ваканциите с установен график) от 16 септември 2017 до месец май 2018 според програмата на всеки клас (виж Кога свършва учебната година, по-долу), с изключение на учениците от IV и V и VI клас, които завършват на 2 юни 2018 г. Графикът се дава на родителите в деня на записването. Учебните занятия се провеждат  на адрес: 3180 Peachtree Road, Atlanta, GA 30305

 Начало на занятията За първа смяна от 9:00 – 12:00ч.(Български език като чужд от 9:00-11:30ч.) ;Втора смяна от 13:00-16:00часа, или 16:30 ( за учениците в трети и пети клас). Учениците ще бъдат посрещани на главния вход 10 мин. преди началото на учебните занятия. В случай на отсъствие или закъснение е необходимо учителят да бъде своевременно уведомен.

Край на занятията Родителите очакват ученика си пред вратата на класната стая. В случай на забавяне на родителя, той трябва да уведоми учителя и да упълномощи лице, което да поеме отговорността върху детето му.

Учителите не носят отговорност за деца, които вече са взети от училището. Ако друг родител е упълномощен да вземе детето Ви от училище, моля писмено да уведомите учителя, преди края на учебния ден. 

КАЛЕНДАР НА ПРАЗНИЦИ И ВАКАНЦИИ:

  • 17 септември 2017  –  Първи учебен ден (присъствен ден; ориентация)
  • 25 ноември 2017 –  Неучебен ден – Ден на Благодарността
  • 16 декември 2017 –  Коледно тържество (присъствен ден)
  • 23 декември 2017 –  Неучебен ден- Коледна ваканция
  • 30 декември 2017 –  Неучебен ден – зимна ваканция
  • 3 март 2018 – Тържество по случай Трети март (присъствен ден)
  • 7 април 2018 – Неучебен ден -Великденска ваканция
  • 26 май 2018 –  Последен учебен ден според учебната програма на всеки клас

 Кога свършва учебната година?

За децата от детската градина и предучилищната група – 30 учебни седмици – 05 май, 2018г. 
Български език като чужд- 32 учебни седмици -завършват на 19 май, 2018 г.

I до III клас- 32 учебни седмици – завършване 19 май 2018 година
IV-VI клас – 34 учебни седмици – завършване 02 юни 2018г.

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ

а. Обучение Редовното присъствие на учениците е желателно. Всяко забавяне или неявяване нарушава учебния процес и вреди на ученика при усвояването на предадения материал. Домашните работи са задължителни. Резултатите са наблюдавани и оценявани. За да се стимулира посещаемостта на децата и да не се пропуска учебен материал, което води до затруднения, при натрупване на 2 (две) отсъствия по причини, независещи от училището, учениците са задължени да посетят допълнителен клас в рамките на 1 (един) астрономически час за наваксване на пропуснатия учебен материал по всички учебни предмети. Този извънреден клас се заплаща допълнително от родителя, като стойността му е $20. Родителят се задължава да заплати и месечната такса в пълния ѝ размер. Часът ще се провежда в периода от  12:00 ч. -13:00 ч.  в дата, определена от учителя.

б. Учебни материали Учениците трябва да пазят имуществото и оборудването в сградата. Възстановяване стойността на всички загубени или повредени материали (учебни материали, народни носии (костюми), учебници или техническо и материално оборудване) е задължително. В края на занятията учениците трябва да оставят работните места чисти и подредени.
Учебните пособия са безплатни, но се връщат в края на всяка учебна година, с изключение на  работните тетрадки и тетрадките за предучилищата група и учебниците за 1 клас.
Народните носии (костюми) се връщат веднага след мероприятието, за което са използвани във вида, в който са получени.

в. Облекло Учениците идват на училище подходящо облечени.

*Детска градина: облеклото трябва да бъде надписано с името на детето и да е лесно за използване.

* * *Децата не трябва да носят играчки, бижута или сладкиши в училище.

 г. При здравословни проблеми:
 За да запазим нашите деца здрави в училището не се допускат болни деца. Служителите са в правото си да не допуснат или прекъснат престоя нa всяко дете, поради съмнения за заболяване.
А именно:
•    Кашлица,обрив,хрема,болно гърло;
•    Оплакване от болки в корема;
•    Висока температура;
•    Инфекциозно заболяване;
•     Зачервени очи;

д. Поведение Учителският състав се въздържа от поведение, жестове или думи, които могат да нарушат достойнството на учениците. По същия начин учениците и техните семейства се въздържат от поведение, жестове или думи, които да са обидни за учители, администратори, връстници и техните семейства. Всяко физическо или словесно насилие не се толерира.

Надзорът на учениците по време на часовете или в междучасията се осъществява от учителите. По съображения за сигурност, на учениците е забранено да напускат сградата на училището през учебно време, както и да играят в коридорите сами. По време на междучасието, децата имат право да излязат  навън на детската площадка, придружени от техния учител.. Забранени са играчки или игри, които могат да предизвикат конфликт при загуба, счупване, кражба или повреда. Училището не носи отговорност за изгубени или откраднати вещи и  предмети. Учителите са в правото си да прекъснат престоя на всяко дете,ако то с поведението си застрашава безопасността и спокойствието на другите деца.

e. Електроника Използването на мобилни телефони и други електронни устройства е строго забранено по време на час. Апаратите трябва да се изключват при влизането в клас. В случай на нарушение на това правило, устройството трябва да се даде на учителя, който ще го върне обратно на ученика в края на часа. В случай на повторение на нарушението, учителят ще върне апарата на родителите на ученика.

ж. Строго е забранено:

*  Внасяне на алкохол или наркотици.

* Внасяне на храни и напитки. Учениците консумират храни и напитки във времето за почивка, провеждаща се извън територията на сградата.

* Носене  на остри предмети или оръжие,  които могат да причинят вреда или да заплашат живота или здравето на някого.

* Абсолютно забранено е пушенето на територията на United Methodist Church (Забраната включва не само сградата, където се провежда учебния процес, но и прилежащите към нея паркинги). 

з. Достъп Достъпът на външни лица до класните стаи не е разрешен.

IV. САНКЦИИ

Всяко нарушение на тези правила може да бъде наказано със следните мерки:

а. Порицание на ученика и писмено уведомяване на родителите.

б. Среща между родител и учител, в присъствието на ученика и член на ръководството на училището.

в. Временно изключване.

г. Изключване.

V. В СЛУЧАЙ НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ

От семействата се изисква да уведомят ръководството на училището за всякакви промени в данните, предоставени при регистрирането, за да може да се осъществи бърз контакт с тях в случай на извънредна ситуация.

VI. РОДИТЕЛИ – УЧИТЕЛИ

В началото на учебната година се свиква обща родителска среща. По време на учебната година родителите могат да бъдат свикани на родителска среща по преценка на учителя. Ако родителите искат да говорят с учителя, могат да поискат нарочна среща с него.

VII. УЧИЛИЩЕ – РОДИТЕЛИ – УЧЕНИЦИ

Настоящият ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД е приет и изменен с участието на училищния ръководител и педагогическия персонал. Всички родители са уведомени за настоящия регламент, което удостоверяват с подписите си.

ЕЛЕКТРОННА ФОРМА ЗА СВАЛЯНЕ