ПРАВИЛНИК

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД

 1. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ – Български център за културен напредък в Атланта приема деца и ученици независимо от нивото на владеене на български език, или липсата изобщо на такова. Записването се извършва в началото на учебната година с попълнено заявление, но е допустимо това да се осъществи и по време на учебната година.
 2. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ
  • Занятията се провеждат всякa събота, с изключение на ваканциите с установен график, валиден от 15 септември 2018г. до месец 31 май 2019г., според програмата на всеки клас (виж Календар на Празници и Ваканции по-долу). Графикът се предоставя на родителите в деня на записването. Учебните занятия се провеждат на адрес 3180 Peachtree Road, Atlanta, GA 30305.
  • Pодителска среща – в началото на учебната година се свиква обща родителска среща. По време на учебната година родителите могат да бъдат свикани на родителска среща по преценка на учителя. Ако родителите искат да говорят с учителя, могат да поискат нарочна среща с него.
  • Начало на занятията:
   • Първа смяна от 9:00-12:00ч ;
   • Втора смяна от 13:00-16:00ч или до 16:30ч (за учениците в трети и пети клас).
  • Присъствен лист – в него се вписва името на ученика при всяко занятие. В случай на отсъствие или закъснение е необходимо да се предупреди учителя.
  • Край на занятията – родителите посрещат ученика си пред вратата на класната стая и го отписват от листа при вземането. В случай на забавяне на родителя, той трябва да уведоми учителя и да упълномощи лице, което да поеме отговорността върху детето му. Не се предава дете на друг родител, ако няма специално предупреждение от родителя/настойника.
  • Учителите не носят отговорност за деца, които вече са взети от родителите.

 

 1. КАЛЕНДАР НА ПРАЗНИЦИ И ВАКАНЦИИ

 

ДАТА СЪБИТИЕ
15 септември  2018 Първи учебен ден (присъствен ден, родителска среща)
24 ноември 2018 Неучебен ден – Ден на Благодарността
22 декември 2018 Коледно тържество (присъствен ден)
29 декември 2018 Неучебен ден – Коледна ваканция
5 януари  2019 Неучебен ден – зимна ваканция
2 март 2019 Тържество по случай Баба Марта и Трети март (присъствен ден)
27 април 2018 Неучебен ден – Великденска ваканция
11 май 2019 Tържество за деня на Светите Равноапостоли Кирил и Методий
25 май  2018 Последен учебен ден според учебната програма на всеки клас

 

 1. ДАТИ ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА учебната година
Група Учебни седмици Последен учебен ден Тържество
Детската градина и предучилищната група 30 04 май 2019г. 11 май 2019г.
I и II клас 31 11 май 2019г. 11 май 2019г.
III, IV-V клас 34 1 юни 2019г. 11 май 2019г.
 1. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ
  • Обучение – Редовното присъствие на учениците е желателно. Всяко забавяне или неявяване нарушава учебния процес. Домашните работи са задължителни. Резултатите са наблюдавани и оценявани. За да се стимулира посещаемостта на децата и да не се пропуска учебен материал, което води до затруднения, при натрупване на повече от три последователни отсъствия по причини, независещи от организацията, учениците са задължени да наваксат пропуснатия учебен материал със съдействието на класния ръководител и да положат тест, за да получат свидетелство за завършено обучение с необходимия хорариум часове според изискванията на МОМН.
  • Учебни материали – Учениците трябва да пазят имуществото и оборудването в сградата. Възстановяване стойността на всички загубени или повредени материали (учебни материали, народни носии и костюми, учебници или оборудване) е задължително. В края на занятията учениците трябва да оставят работните места чисти и подредени. Учебните пособия са безплатни. Народните носии (костюми) се връщат веднага след мероприятието, за което са използвани във вида, в който са получени.
  • Облекло
   • Учениците идват на занятия подходящо облечени.
   • Детска градина: облеклото трябва да бъде етикирано с името на детето и да е лесно за използване. Децата не трябва да носят играчки, бижута или сладкиши в сградата.
  • Здравословни проблеми – За да запазим нашите деца здрави в училището не се допускат болни деца. Служителите са в правото си да не допуснат или прекъснат престоя на всяко дете, поради съмнения за заболяване, а именно:
   • Кашлица, обрив, хрема, болно гърло;
   • Оплакване от болки в корема;
   • Висока температура;
   • Инфекциозно заболяване;
   • Зачервени очи.
  • Поведение – Учителският състав се въздържа от поведение, жестове или думи, които могат да нарушат достойнството на учениците. По същия начин учениците и техните семейства се въздържат от поведение, жестове или думи, които да са обидни за учители или обслужващ персонал. Никакъв вид физическо или словесно насилие няма да се толерира.
  • Надзор – Надзорът на учениците по време на часовете или в междучасията се осъществява от учителите. По съображения за сигурност, на учениците е забранено да напускат сградата през учебно време, както и да играят в коридорите сами. По време на междучасието, децата имат право да излязат навън на детската площадка, придружени от техния учител. Забранени са играчки или игри, които могат да предизвикат конфликт при загуба, счупване, кражба или повреда. Организацията не носи отговорност за изгубени или откраднати вещи и предмети. Учителите са в правото си да прекъснат престоя на всяко дете, ако то с поведението си застрашава безопасността и спокойствието на другите деца.
  • Електроника – Използването на мобилни телефони и други електронни устройства е строго забранено по време на час. Апаратите трябва да се изключват при влизането в клас. В случай на нарушение на това правило, устройството трябва да се предаде на учителя, който ще го върне обратно на ученика в края на часа. В случай на повторение на нарушението, учителят ще върне апарата на родителите на ученика.
  • Строго е забранено:
   • Внасяне на алкохол или наркотици
   • Носене на остри предмети или оръжие, които могат да причинят вреда или да заплашат живота или здравето на някого.
  • Достъп – Достъпът на външни лица до класните стаи е забранен.

 

 1. САНКЦИИ – Всяко нарушение на тези правила може да бъде наказано със следните мерки:
  • Порицание на ученика и писмено уведомяване на родителите;
  • Среща между родител и учител, в присъствието на ученика и член на ръководството на организацията;
  • Временно изключване;
  • Изключване.

 

 1. ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ – Задължение е на всеки родетел или настойник да уведоми ръководството на училището за всякакви промени в контактните данни при извънредни ситуации предоставени при регистрирането, за да може да се осъществи бърз контакт с тях в случай на извънредна ситуация.

 

 

Настоящият ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД е приет и изменен с участието на училищния ръководител и педагогическия персонал. Всички родители са уведомени за настоящия регламент, което удостоверяват с подписите си.