General terms

[:bg] Общи условия за записване на ученик

към Български център за културен напредък Св. Константин-Кирил Философ

(наричан по-долу „организацията“)

1. Такси – Таксата за учебната 2019/2020 година е в размер на $650 на дете и включва между 30 и 34 учебни седмици, според годишния учебен план за всеки клас, виж приложение 1. Таксата се заплаща в пълен размер независимо от посещаемостта на занятията от ученика.

2. Отстъпки:

а. За две деца от семейство се ползва отстъпка от 10% върху общата сума (или $585 за второ дете от семейство), а за три деца отстъпката е в размер на 15% (или $552.50 за трето дете от семейство).

б. При отсъствия на ученици без уважителни причини (виж точка 4.), организацията не се задължава да прави отстъпки от таксата. При отменяне на часове, зависещи от организацията, то средствата ще бъдат възстановени, ако не се намери решение за отучване на пропуснатите занятия.

3. Диплома – Ученици, които отсъстват от часовете за повече от двe последователни седмици, организцията ще запази правото си в съответствие с нормите на Министерството на Образованието да не издава диплома на ученика, който не е покрил неободимия хорариум от учебни часове. При натрупване на последователни отсъствия от повече от три седмици, ще бъде дадена възможност на ученика да навакса пропуснатия учебен материал със съдействието на класния ръководител, както е и необходимо ученикът да положи тест върху изпуснатия учебен материал и тогава може да продължи обучението си до края на годината.

4. Прекъсване на обучението – При непредвидени обстоятелства може да се подаде молба с едномесечно предизвестие към 10-то число на предстоящия месец за оттегляне на детето от учебни занятия през годината. (Например: ако детето няма да посещава занятията през месец април, то молбата трябва да се подаде до 10-то число на месец март, както и таксата за март ще бъде платена до 10-то число). Под непредвидени обстоятелства, организцията ще уважи причини имащи сериозно въздействие върху семейния и/или финансовия аспект от живота на ученика.

5. Такси, плащания и неустойки:

а. Заплащането може да се извърши по следните начини:

а. чрез електронна система за заплащане на организацията)

б. Таксата за записване до 26 май 2019г. е в размер на $20 на дете.

в. Таксата за записване след 26 май 2019г. е в размер на $40 на дете.

г. Пълният размер на целогодишната училищна такса спомената в точки 1. и 2.а. може да се заплаща разсрочено до всяко 10-то число на предстоящия месец (виж е.).

д. При закъснение на заплащането след 10-то число, организацията си запазва правото да удържи неустойка в размер на $25.

е. Схеми на плащания предвидени от организацията:

Брой деца Месец по месец
(схема 1)
За учебен срок
(схема 2)
Годишно

(схема 3)

           От м. септември 2019 

до м.май 2020

Първи

7 септември 2019г. – 31 януари 2020г.

Втори

1 февруари 2020г. – края на м. май 2020г

 
1 дете $75,00                    $325                 $325 $ 650
2 деца

(10% отстъпка за второ дете)

$142.50 $617.50 $617.50   $1,235
3 деца

(15% отстъпка за трето дете)

  $206.25 $893.75 $893.75 $1,787.50

6. Желая за заплащам таксата за обучение за учебната 2018/2019 година до достигане на пълният и годишен размер по:

Схема 1 или всеки месец до 10-то число

  • При избор на ежемесечно заплащане по схема 1 за м. септември + м. октомври до м. май, се заплаща и задължителен едномесечен депозит за месец май в размера посочен по схема 1, като при прекъсване на ученик по време на учебната година, депозитът за месец май не се възстановява от организацията;

Схема 2 или за всеки учебен срок;

Схема 3 или за цялата учебна година.

Долуподписаният(та) попълни името тук (майка, баща, легален настойник) на ученика името на ученика тук давам съгласието си детето ми да бъде записано в „Български център за културен напредък“ през учебната 2019-2020 година, като се задължаваме стриктно да спазваме горепосочените условия и Правилника за вътрешния ред, с който сме запознати.

Дата/(Date): ______________ Подпис/(Signature):_________

 

General terms for student enrollment at the Bulgarian Center for Cultural Advance (hereinafter referred to as the Organization)

1. Fees – The tuition fee for the school year 2019/2020 is $650 per student and covers between 30 and 34 weeks of classes according to the annual schedule of each grade, see Appendix 1. The fee is payable in full regardless of the number of times a student has attended classes.

2. Discounts

а. For two children of the same family there will be a 10% discount (or $585 for the second student from the family for the academic year), and for three children of the same family the discount offered for the third child is 15% (or $ 552.50 for the third child of the family for the academic year).

b. If students are absent with no valid reasons (as per section 4), the Organization shall not offer fee discounts. If classes are cancelled by the Organization’s fault, fees will be refunded if no option for making up missed classes can be found.

3. Diploma – If students are absent for more than three consecutive weeks and lack the required number of classes, the Organization will reserve its right to not grant a diploma pursuant to the regulations of the Ministry of Education. If the student has accumulated absences for more than three consecutive weeks, he/she will be given an opportunity to make up for the missed classes with the help of his room teacher, and will have to take a test on the subject matter missed in order to continue his/her education till the end of the academic year.

4. Early termination – In cases of force majeure circumstances a student withdrawal application can be submitted with a one-month notice by the 10th day of the previous month. (For example: if a student will not attend classes in April, the notice must be submitted by March 10, and the fee paid till that date). Force majeure circumstances accepted by the organization will be reasons seriously affecting the family and/or financial aspect of the student’s life. In such cases the Organization will not refund the May deposit.

5. Fees, payments and penalties:

a. Payment can be made using the following methods:

Organization’s online payment system

b. The enrollment fee paid before May 26, 2019 is $20 per student.

c. The enrollment fee paid after May 26, 2019 is $40 per student.

d. The full amount of the annual tuition fee listed in sections 1. and 2а. can be paid in monthly payments by the 10-th day of each month (if payments are late the Organization reserves the right to charge a late payment fee of $25.)

               Payment options proposed by the school:

Number of children Monthly
(option 1)
Bi-annually (option 2) Annually

(option 3)

  September to May First semester

09/07/2019 – 01/31/2020

Second semester

02/01/2020 – 05/31/2020

 
1 child $ 75, 00 $325 $325 $650
2 children

(10% discount for the second child)

$142.50 $617.50 $617.50 $1,235
3 children

(15% discount for the third child)

$206.25 $893.75 $893.75 $1787.50

 

I wish to pay the tuition fee for the 2019/2020 academic year until it is paid out in full using:

Option 1 – monthly by the 10-th day of each month

  • If Option 1 is selected for monthly payment for September and October through May, a mandatory one-month deposit in the amount listed in Option 1 will be paid, which will not be refunded by the Organization if the student stops attending classes during the academic year;

Option 2 – in two payments for each semester;

Option 3 – in one payment for the whole year.

I, the undersigned ……………………………………………………. (mother, father, legal guardian) of the student ………………………………………………….. give permission for my child to be enrolled at the Bulgarian Center for Cultural Advance during the 2019-2020 academic year and agree to follow strictly the above stated terms and the Internal Regulations (Appendix 1) which I have been made aware of.

 

Date:  ______________                Signature: _________

 [:en] Общи условия за записване на ученик

към Български център за културен напредък Св. Константин-Кирил Философ

(наричан по-долу „организацията“)

1. Такси – Таксата за учебната 2019/2020 година е в размер на $650 на дете и включва между 30 и 34 учебни седмици, според годишния учебен план за всеки клас, виж приложение 1. Таксата се заплаща в пълен размер независимо от посещаемостта на занятията от ученика.

2. Отстъпки:

а. За две деца от семейство се ползва отстъпка от 10% върху общата сума (или $585 за второ дете от семейство), а за три деца отстъпката е в размер на 15% (или $552.50 за трето дете от семейство).

б. При отсъствия на ученици без уважителни причини (виж точка 4.), организацията не се задължава да прави отстъпки от таксата. При отменяне на часове, зависещи от организацията, то средствата ще бъдат възстановени, ако не се намери решение за отучване на пропуснатите занятия.

3. Диплома – Ученици, които отсъстват от часовете за повече от двe последователни седмици, организцията ще запази правото си в съответствие с нормите на Министерството на Образованието да не издава диплома на ученика, който не е покрил неободимия хорариум от учебни часове. При натрупване на последователни отсъствия от повече от три седмици, ще бъде дадена възможност на ученика да навакса пропуснатия учебен материал със съдействието на класния ръководител, както е и необходимо ученикът да положи тест върху изпуснатия учебен материал и тогава може да продължи обучението си до края на годината.

4. Прекъсване на обучението – При непредвидени обстоятелства може да се подаде молба с едномесечно предизвестие към 10-то число на предстоящия месец за оттегляне на детето от учебни занятия през годината. (Например: ако детето няма да посещава занятията през месец април, то молбата трябва да се подаде до 10-то число на месец март, както и таксата за март ще бъде платена до 10-то число). Под непредвидени обстоятелства, организцията ще уважи причини имащи сериозно въздействие върху семейния и/или финансовия аспект от живота на ученика.

5. Такси, плащания и неустойки:

а. Заплащането може да се извърши по следните начини:

а. чрез електронна система за заплащане на организацията)

б. Таксата за записване до 26 май 2019г. е в размер на $20 на дете.

в. Таксата за записване след 26 май 2019г. е в размер на $40 на дете.

г. Пълният размер на целогодишната училищна такса спомената в точки 1. и 2.а. може да се заплаща разсрочено до всяко 10-то число на предстоящия месец (виж е.).

д. При закъснение на заплащането след 10-то число, организацията си запазва правото да удържи неустойка в размер на $25.

е. Схеми на плащания предвидени от организацията:

Брой деца Месец по месец
(схема 1)
За учебен срок
(схема 2)
Годишно

(схема 3)

           От м. септември 2019 

до м.май 2020

Първи

7 септември 2019г. – 31 януари 2020г.

Втори

1 февруари 2020г. – края на м. май 2020г

 
1 дете $75,00                    $325                 $325 $ 650
2 деца

(10% отстъпка за второ дете)

$142.50 $617.50 $617.50   $1,235
3 деца

(15% отстъпка за трето дете)

  $206.25 $893.75 $893.75 $1,787.50

6. Желая за заплащам таксата за обучение за учебната 2018/2019 година до достигане на пълният и годишен размер по:

Схема 1 или всеки месец до 10-то число

  • При избор на ежемесечно заплащане по схема 1 за м. септември + м. октомври до м. май, се заплаща и задължителен едномесечен депозит за месец май в размера посочен по схема 1, като при прекъсване на ученик по време на учебната година, депозитът за месец май не се възстановява от организацията;

Схема 2 или за всеки учебен срок;

Схема 3 или за цялата учебна година.

Долуподписаният(та) попълни името тук (майка, баща, легален настойник) на ученика името на ученика тук давам съгласието си детето ми да бъде записано в „Български център за културен напредък“ през учебната 2019-2020 година, като се задължаваме стриктно да спазваме горепосочените условия и Правилника за вътрешния ред, с който сме запознати.

Дата/(Date): ______________ Подпис/(Signature):_________

 

General terms for student enrollment at the Bulgarian Center for Cultural Advance (hereinafter referred to as the Organization)

1. Fees – The tuition fee for the school year 2019/2020 is $650 per student and covers between 30 and 34 weeks of classes according to the annual schedule of each grade, see Appendix 1. The fee is payable in full regardless of the number of times a student has attended classes.

2. Discounts

а. For two children of the same family there will be a 10% discount (or $585 for the second student from the family for the academic year), and for three children of the same family the discount offered for the third child is 15% (or $ 552.50 for the third child of the family for the academic year).

b. If students are absent with no valid reasons (as per section 4), the Organization shall not offer fee discounts. If classes are cancelled by the Organization’s fault, fees will be refunded if no option for making up missed classes can be found.

3. Diploma – If students are absent for more than three consecutive weeks and lack the required number of classes, the Organization will reserve its right to not grant a diploma pursuant to the regulations of the Ministry of Education. If the student has accumulated absences for more than three consecutive weeks, he/she will be given an opportunity to make up for the missed classes with the help of his room teacher, and will have to take a test on the subject matter missed in order to continue his/her education till the end of the academic year.

4. Early termination – In cases of force majeure circumstances a student withdrawal application can be submitted with a one-month notice by the 10th day of the previous month. (For example: if a student will not attend classes in April, the notice must be submitted by March 10, and the fee paid till that date). Force majeure circumstances accepted by the organization will be reasons seriously affecting the family and/or financial aspect of the student’s life. In such cases the Organization will not refund the May deposit.

5. Fees, payments and penalties:

a. Payment can be made using the following methods:

Organization’s online payment system

b. The enrollment fee paid before May 26, 2019 is $20 per student.

c. The enrollment fee paid after May 26, 2019 is $40 per student.

d. The full amount of the annual tuition fee listed in sections 1. and 2а. can be paid in monthly payments by the 10-th day of each month (if payments are late the Organization reserves the right to charge a late payment fee of $25.)

 

               Payment options proposed by the school:

Number of children Monthly
(option 1)
Bi-annually (option 2) Annually

(option 3)

  September to May First semester

09/07/2019 – 01/31/2020

Second semester

02/01/2020 – 05/31/2020

 
1 child $ 75, 00 $325 $325 $650
2 children

(10% discount for the second child)

$142.50 $617.50 $617.50 $1,235
3 children

(15% discount for the third child)

$206.25 $893.75 $893.75 $1787.50

 

I wish to pay the tuition fee for the 2019/2020 academic year until it is paid out in full using:

Option 1 – monthly by the 10-th day of each month

  • If Option 1 is selected for monthly payment for September and October through May, a mandatory one-month deposit in the amount listed in Option 1 will be paid, which will not be refunded by the Organization if the student stops attending classes during the academic year;

Option 2 – in two payments for each semester;

Option 3 – in one payment for the whole year.

I, the undersigned ……………………………………………………. (mother, father, legal guardian) of the student ………………………………………………….. give permission for my child to be enrolled at the Bulgarian Center for Cultural Advance during the 2019-2020 academic year and agree to follow strictly the above stated terms and the Internal Regulations (Appendix 1) which I have been made aware of.

 

Date:  ______________                Signature: _________

 [:]