УЧИЛИЩЕ

Избраната система е адаптирана изцяло за целите на Българското училище в Атланта. Играта като смислено обучение включва всяко едно дете в процеса на обучение. Взаимодействието в играта се осъществява в атмосфера на взаимно уважение, разбирателство и ангажираност към резултата от дейността. Децата се вълнуват и съпреживяват и изпитват заедно усещането за успех. Чрез игровото обучение децата развиват самостоятелност, увереност и самочувствие. В програмата е заложено и формиране на отношение към  българските традиции и празничен календар.

Постъпването в първи клас е етапът на началното ограмотяване, свързан е  с овладяването  четенето  и писането, също така е  основополагащ по отношение на общото езиково и литературно развитие  на учениците.Първолаците в българското училище в Атланта  играят, танцуват, пеят, творят, създават приятелства  и се забавляват. В първи клас могат да се запишат  ученици на възраст 7 -8 г.  Занятията се провеждат всяка събота от 9:00-12:00 часа , а при повече желаещи може да се сформира и група следобед.

Във втори клас се затвърждават и надграждат овладените в първи клас знания и умения. Обучението по български език се организира в 31 седмици годишно по 3,5 учебни часа седмично. Учебните часове се разпределят, както следва: езиково обучение – 1,5 часа седмично ( два часа през седмица); литературно обучение – 1 час седмично; формиране на комуникативно-речеви умения – 1 ч. седмично.

Обучението по български език за третокласниците съответства на трите равнища на изучаване на езиковата система– фонетика, морфология, синтаксис. Чрез литературното обучение децата развиват интерес към българската литература, възприемат и разбират художествени произведения, съобразени с възрастта им. Запознаваме ги увлекателно с историята и географията на България в часовете по "Човек и обществото". Вдъхновяваме нашите ученици чрез поднасяне на  най-интересните и вълнуващи факти от историята.

Усъвършенстване на уменията на учениците да четат правилно, съзнателно и изразително, да пишат грамотно и четливо; Овладяване и задълбочаване на знанията за строежа на езика и езиковите и речевите единици, за някои правоговорни, правописни, пунктуационни и граматически норми. Усъвършенстване на уменията на учениците за възприемане и осмисляне на художествен текст, за интерпретацията му с помощта на учителя при изучаване на кратки по обем и достъпни като съдържание литературни произведения, за споделяне на впечатления за прочетено литературно произведение; за самостоятелно четене на художествени и научнопопулярни текстове, подходящи за възрастта им.Вдъхновяваме нашите ученици чрез поднасяне на най-интересните и вълнуващи факти от историята на България по предмета "Човек и общество".

Много често учениците в по-горните класове са с различни нива на владеене на езика, различни нужди  и цели на обучение. Профилът на един такъв клас е доста хетерогенен -едни деца пишат много добре, други едва съставят няколко изречения. Поради тази причина, за да поддържаме интереса на децата към езика и към българското училище се фокусираме върху пропуските в граматиката, речника, писмено и речево формално общуване чрез отборни занимания в клас и с участия в проекти с практическа насоченост като вид извършени задачи сред българската общност в Атланта.

Българското училище в Атланта предлага подготовка за тестовете по български език за придобиване на печат за двуезичност. Към момента в щата Джорджия валиден и признат тест по български език е провеждания към СУ " Св. Климент Охридски" и Департамента по езиково обучение и  се администрира от  училището. Предлагаме и подготовка на гимназисти за успешното му полагане с цел получаване на печат за двуезичност (Seal of Biliteracy) и квалификация за 3 университетски кредита при новоприети студенти.