Общи условия за записване/General Terms for enrollment

Общи условия за записване на ученик

към Български център за културен напредък „Св. Константин-Кирил Философ „

(наричан по-долу „Организацията“)

1. Такси за учебна дейност:

Таксата за учебната 2022/2023 година е в размер на $720 на дете и включва 33 учебни седмици. Таксата се заплаща в пълен размер,  независимо от посещаемостта на занятията от ученика.

2. Такси за извънкласни дейности:

При посещение на избрана извънкласна дейност, таксите за за учебната 2022/2023 година са както следва: 

  • Народни танци – $270 годишна такса ($135 семестриална).
  • Бит, култура и занаяти – $315 годишна такса ($158 семестриална) –* с цел безопасност, този клас е за деца над 8 години.

Таксата се заплаща в пълен размер независимо от посещаемостта на занятията от ученика.

3. Отстъпки за редовни класове:

а. За две деца от семейство се ползва отстъпка от 10% от общата сума.

б. За три деца отстъпката е в размер на 15% от общата сума

в. При отсъствия на ученици без уважителни причини (виж точка 4.), организацията не се задължава да прави отстъпки от таксата. 

4. Прекъсване на обучението: 

При непредвидени обстоятелства може да се подаде молба с едномесечно предизвестие към 10-то число на предстоящия месец за оттегляне на детето от учебни занятия през годината. (Например: ако детето няма да посещава занятията през месец април, то молбата трябва да се подаде до 10-то число на месец март, както и таксата за март ще бъде платена до 10-то число). Под непредвидени обстоятелства, организацията ще уважи причини имащи сериозно въздействие върху семейния и/или финансовия аспект от живота на ученика. 

5. Такси и  плащания:

а. Заплащането може да се извърши по следните начини: чрез електронна система за заплащане на организацията – Български Център за Културен Напредък (Bulgarian Center for Cultural Advance), тел. 470-265-6660, чрез платформата Zelle; а също така и на място – с чек или в брой. 

б. Таксата за записване е в размер на $40 на дете.

 

6. Схеми на плащания предлагани от организацията са:

Брой деца
Схема на плащане  
  Схема 1

Семестриална такса    

Схема 2

Годишна такса    

1 дете      $360    $720
2 деца   

(10% отстъпка)

$648 $1296
3 деца
(15% отстъпка)
$918 $1836
Извънкласни дейности 
Народни танци $135  $270
Бит, култура и занаяти $158 $315

 

 

7. Желая да заплащам таксата за обучение за учебната 2022/2023 година до достигане на пълният и годишен размер по:

Схема 1 (за всеки учебен срок).

Схема 2  (за цялата учебна година).

Срокът за заплащане на таксите е както следва:

а. За първи семестър (или за цялата година) – от 15 август до 25 септември 2022.

б. За втори семестър – от 15 до 29 януари 2023

Долуподписаният(та) __________________________________________(майка, баща, легален настойник) на ученика ___________________________________________давам съгласието си детето ми да бъде записано в „Български център за културен напредък“ през учебната 2022-2023 година, като се задължаваме стриктно да спазваме горепосочените условия и Правилника за вътрешния ред, с който сме запознати.

Дата/(Date): ______________ Подпис/(Signature):_________