Общи условия за записване/General Terms for enrollment

Общи условия за записване на ученик

към Български център за културен напредък „Св. Константин-Кирил Философ „

(наричан по-долу „организацията“)

1. Такси за учебна дейност: Таксата за учебната 2020/2021 година е в размер на $650 на дете и включва между 30 и 34 учебни седмици, според годишния учебен план за всеки клас. Таксата се заплаща в пълен размер независимо от посещаемостта на занятията от ученика.

2. Такси за извънкласни дейности : При посещение на избрана извънкласна дейност, таксата за учебната 2020/2021 година е в размер на $270 и включва между 30 и 34 учебни седмици, според годишния учебен план за всеки клас.

Таксата се заплаща в пълен размер независимо от посещаемостта на занятията от ученика.

3. Отстъпки за редовни класове:

а. За две деца от семейство се ползва отстъпка от 10% от общата сума.

б. За три деца отстъпката е в размер на 15% от общата сума

б. При отсъствия на ученици без уважителни причини (виж точка 4.), организацията не се задължава да прави отстъпки от таксата. При отменяне на часове, зависещи от организацията, то средствата ще бъдат възстановени, ако не се намери решение за отучване на пропуснатите занятия.

4. Отстъпки за извънкласни дейности:
a. Организацията си запазва правото допълнително да определи отстъпки, в зависимост от проявения интерес към две и/или повече извънкласни дейности и записаните, да посещават тези дейности, ученици.
б. При отсъствия на ученици без уважителни причини (виж точка 4.), организацията не се задължава да прави отстъпки от таксата. При отменяне на часове, зависещи от организацията, то средствата ще бъдат възстановени, ако не се намери решение за отучване на пропуснатите занятия.

5. Прекъсване на обучението – При непредвидени обстоятелства може да се подаде молба с едномесечно предизвестие към 10-то число на предстоящия месец за оттегляне на детето от учебни занятия през годината. (Например: ако детето няма да посещава занятията през месец април, то молбата трябва да се подаде до 10-то число на месец март, както и таксата за март ще бъде платена до 10-то число). Под непредвидени обстоятелства, организацията ще уважи причини имащи сериозно въздействие върху семейния и/или финансовия аспект от живота на ученика. При такива обстоятелства депозита за м. Май не се възстановява.

6. Такси и  плащания:

а. Заплащането може да се извърши по следните начини: чрез електронна система за заплащане на организацията, с чек или в брой.
б. Таксата за записване е в размер на $30 на дете.

7. Схеми на плащания предлагани от организацията са:

Брой деца Месец по месец
(схема 1)
За учебен срок
(схема 2)
Годишно    

(схема 3)

           От м. септември 2020     

до м.май 2021

Първи    

12 септември 2020г. – 30 януари 2021г.

Втори    

1 февруари 2021 г. – края на м. май 2021г

 
1 дете $75      $330    $330 $ 650
2 деца   

(10% отстъпка)

$135 $594 $594   $1,170
3 деца
(15% отстъпка)
  $191 $842 $842 $1,657
Извънкласни дейности 
1 дейност     $30  $135  $135  $270

8. Желая за заплащам таксата за обучение за учебната 2020/2021 година до достигане на пълният и годишен размер по:

Схема 1 или всеки месец до 10-то число

  • При избор на ежемесечно заплащане по схема 1 за м. септември + м. октомври до м. май, се заплаща и задължителен едномесечен депозит за месец май в размера посочен по схема 1, като при прекъсване на ученик по време на учебната година, депозитът за месец май не се възстановява от организацията;

Схема 2 или за всеки учебен срок;

Схема 3 или за цялата учебна година.

Долуподписаният(та) попълни името тук (майка, баща, легален настойник) на ученика името на ученика тук давам съгласието си детето ми да бъде записано в „Български център за културен напредък“ през учебната 2019-2020 година, като се задължаваме стриктно да спазваме горепосочените условия и Правилника за вътрешния ред, с който сме запознати.

Дата/(Date): ______________ Подпис/(Signature):_________

 

General terms for student enrollment at the Bulgarian Center for Cultural Advance (hereinafter referred to as the Organization)

1. Tuition for educational classes – The tuition fee for 2020/2021 school year is $650 per student and covers between 30 and 34 weeks of classes according to the annual schedule for each grade. The fee is due in full regardless of student’s attendance.

2. Tuition for extracurricular activities – in case the student attends any extracurricular activity the tuition fee for the school year 2020/2021 is $270 per student and covers between 30 and 34 weeks of classes according to the annual schedule of each grade. The fee is due in full regardless of the number of times a student has attended classes.

3.  Discounts for educational classes
a. For two children of the same family there will be a 10% discount
b. For three children of the same family there will be a 15% discount
c. If students are absent with no valid excuses (as per section 4), the Organization shall not offer fee discounts. If classes are cancelled by the Organization’s fault, fees will be refunded if no option for making up missed classes can be found.

4. Discounts for extracurricular activities: 
a. The organization retains the right to offer discounts depending on future enrollment and interest in the extracurricular activities.

b. If students are absent with no valid excuses (as per section 4), the Organization shall not offer fee discounts. If classes are cancelled by the Organization’s fault, fees will be refunded if no option for making up missed classes can be found.

5. Early termination (educational and extracurricular classes) :

In cases of unforeseen circumstances student application for withdrawal can be submitted with a one-month notice by the 10th day of the month. (For example: if a student will not attend classes in April, the notice must be submitted by March 10, and all the tuition must be paid in full for
prior periods). Unforeseen circumstances accepted by the organization will be conditions seriously affecting the family and/or financial aspect of the student’s life. In such cases the Organization will not refund the May deposit.

6.Tuition and payment schedules
a. Payments could be made using the following methods: Organization’s online payment system, checks or cash.
b. The enrollment fee is $30 per student.
7. Payment options offered by the school are:  

Number of children Monthly
(option 1)
Bi-annually (option 2) Annually    

(option 3)

  September to May First semester    

09/12/2020 – 01/30/2021

Second semester    

02/01/2021 – 05/31/2021

 
1 child $ 75 $330 $330 $650
2 children    

(10% discount)

$135 $594 $594 $1,170
3 children    

(15% discount )

$191 $842 $842 $1657
Extracurricular Activities 
1 class/per child $30 $135 $135 $270

 

8. I wish to pay the tuition fee for the 2019/2020 academic year until it is paid out in full using:

Option 1 – monthly by the 10-th day of each month

  • If Option 1 is selected for monthly payment for the month of September a mandatory one-month deposit (for the month of May) in the amount listed in Option 1 will be paid. The deposit amount
    will not be refunded by the Organization if the student stops attending classes during the academic year;

Option 2 – in two payments for each semester;

Option 3 – in one payment for the whole year.

I, the undersigned ……………………………………………………. (mother, father, legal guardian) of the student ………………………………………………….. give permission for my child to be enrolled at the Bulgarian Center for Cultural Advance during the 2019-2020 academic year and agree to follow strictly the above stated terms and the Internal Regulations (Appendix 1) which I have been made aware of.

 

Date:  ______________                Signature: _________