Общи условия за записване/General Terms for enrollment

Общи условия за записване на ученик

към Български център за културен напредък „Св. Константин-Кирил Философ „

(наричан по-долу „Организацията“)

1. Такси за учебна дейност:

Таксата за учебната 2022/2023 година е в размер на $720 на дете и включва 32 учебни седмици, според годишния учебен план за всеки клас. Таксата се заплаща в пълен размер независимо от посещаемостта на занятията от ученика.

2. Такси за извънкласни дейности:

При посещение на избрана извънкласна дейност, таксата за учебната 2022/2023 година е в размер на $270 и включва 32 учебни седмици, според годишния учебен план за всеки клас.

Таксата се заплаща в пълен размер независимо от посещаемостта на занятията от ученика.

3. Отстъпки за редовни класове:

а. За две деца от семейство се ползва отстъпка от 10% от общата сума.

б. За три деца отстъпката е в размер на 15% от общата сума

в. При отсъствия на ученици без уважителни причини (виж точка 4.), организацията не се задължава да прави отстъпки от таксата. При отменяне на часове, зависещи от организацията, то средствата ще бъдат възстановени, ако не се намери решение за отучване на пропуснатите занятия.

4. Отстъпки за извънкласни дейности:

a. Организацията си запазва правото допълнително да определи отстъпки, в зависимост от проявения интерес към две и/или повече извънкласни дейности и записаните, да посещават тези дейности, ученици.
б. При отсъствия на ученици без уважителни причини (виж точка 4.), организацията не се задължава да прави отстъпки от таксата. При отменяне на часове, зависещи от организацията, то средствата ще бъдат възстановени, ако не се намери решение за отучване на пропуснатите занятия.

5. Прекъсване на обучението: 

При непредвидени обстоятелства може да се подаде молба с едномесечно предизвестие към 10-то число на предстоящия месец за оттегляне на детето от учебни занятия през годината. (Например: ако детето няма да посещава занятията през месец април, то молбата трябва да се подаде до 10-то число на месец март, както и таксата за март ще бъде платена до 10-то число). Под непредвидени обстоятелства, организацията ще уважи причини имащи сериозно въздействие върху семейния и/или финансовия аспект от живота на ученика. 

6. Такси и  плащания:

а. Заплащането може да се извърши по следните начини: чрез електронна система за заплащане на организацията – Български Център за Културен Напредък (Bulgarian Center for Cultural Advance), тел. 470-265-6660, чрез платформата Zelle; а също така и на място – с чек или в брой. 

б. Таксата за записване е в размер на $40 на дете.

 

7. Схеми на плащания предлагани от организацията са:

Брой деца
Схема на плащане  
Годишна такса за онлайн обучение (деца, живеещи извън Джорджия) 

 

  Схема 1

Семестриална такса    

Схема 2

Годишна такса    

Схема 1 или 2 
1 дете      $360    $720 $ 330 – семестър

$ 650- годишно

2 деца   

(10% отстъпка)

$648 $1296 $585 – семестър

$1,170 – годишно 

3 деца
(15% отстъпка)
$918 $1836 $828 – семестър

$1657- годишно

Извънкласни дейности 
1 дейност    $30  $270  

 

 

8. Желая да заплащам таксата за обучение за учебната 2021/2022 година до достигане на пълният и годишен размер по:

Схема 1 (за всеки учебен срок).

Схема 2  (за цялата учебна година).

Срокът за заплащане на таксите е както следва:

а. За първи семестър (или за цялата година) – от 1  до 25 септември 2022.

б. За втори семестър – от 15 до 29 януари 2023

Долуподписаният(та) __________________________________________(майка, баща, легален настойник) на ученика ___________________________________________давам съгласието си детето ми да бъде записано в „Български център за културен напредък“ през учебната 2022-2023 година, като се задължаваме стриктно да спазваме горепосочените условия и Правилника за вътрешния ред, с който сме запознати.

Дата/(Date): ______________ Подпис/(Signature):_________