Общи условия за записване/General Terms for enrollment

Общи условия за записване на ученик

към Български център за културен напредък „Св. Константин-Кирил Философ „

(наричан по-долу „Организацията“)

1. Такси за учебна дейност:

Таксата за учебната 2023/2024 година е в размер на $800 на дете и включва 33 учебни седмици. Таксата се заплаща в пълен размер,  независимо от посещаемостта на занятията от ученика.

2. Такси за извънкласни дейности:

При посещение на избрана извънкласна дейност, таксите за за учебната 2023/2024 година са както следва: 

  • Народни танци – $270 годишна такса ($135 семестриална).
  • Бит, култура и занаяти * с цел безопасност, този клас е за деца над 8 години.

Таксата се заплаща в пълен размер независимо от посещаемостта на занятията от ученика.

3. Отстъпки за редовни класове:

а. За две деца от семейство се ползва отстъпка от 10% от общата сума.

б. За три деца отстъпката е в размер на 25% от общата сума

в. При отсъствия на ученици без уважителни причини (виж точка 4.), организацията не се задължава да прави отстъпки от таксата. 

4. Прекъсване на обучението: 

При непредвидени обстоятелства може да се подаде молба с едномесечно предизвестие към 10-то число на предстоящия месец за оттегляне на детето от учебни занятия през годината. (Например: ако детето няма да посещава занятията през месец април, то молбата трябва да се подаде до 10-то число на месец март, както и таксата за март ще бъде платена до 10-то число). Под непредвидени обстоятелства, организацията ще уважи причини имащи сериозно въздействие върху семейния и/или финансовия аспект от живота на ученика. 

5. Такси и  плащания:

а. Заплащането може да се извърши по следните начини:

  1. Чрез електронна система за заплащане на организацията през платформата Zelle – Български Център за Културен Напредък (Bulgarian Center for Cultural Advance), тел. 470-265-6660,
  2. На място в училище – с чек или в брой. 

б. Таксата за записване е в размер на $40 на дете.

 

6. Схеми на плащания предлагани от организацията са:

Брой деца
Схема на плащане  
  Схема 1

Семестриална такса    

Схема 2

Годишна такса    

1 дете      $410    $800
2 деца   

(10% отстъпка)

$730 $1440
3 деца
(25% отстъпка)
$910 $1800
Извънкласни дейности 
Народни танци $150  $270
Бит, култура и занаяти    

 

Можете да изберете Схема 1 или Схема 2. Срокът за заплащане на таксите е както следва:

а. За първи семестър (или за цялата година) – от 15 август до 25 септември 2023.

б. За втори семестър – от 15 до 29 януари 2024

 

Със записването си удостоверявате, че сте запознати с този документ в неговата цялост.