ПРАВИЛНИК

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД

1. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ – Български център за културен напредък в Атланта приема деца и ученици независимо от нивото на владеене на български език, или липсата изобщо на такова. Записването се извършва в началото на учебната година с попълнено заявление, но е допустимо това да се осъществи и по време на учебната година.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ
1. Занятията се провеждат всякa събота, с изключение на ваканциите с установен график, влизащ в сила от 1 септември 2023 г. до 31 май 2024 г., според програмата на всеки клас (виж Календар на Празници и Ваканции по-долу). Графикът се предоставя на родителите в деня на записването. Учебните занятия ще се провеждат на адрес 3180 Peachtree Road, Atlanta, GA 30305.

2. Pодителска среща – в началото на учебната година се свиква обща родителска среща. По време на учебната година родителите могат да бъдат свикани на родителска среща по преценка на учителя. Ако родителите искат да говорят с учителя, могат да поискат нарочна среща с него.

3. Начало на занятията:

  • Първа смяна от 9:00-12:00ч ;
  • Втора смяна от 13:30-16:30ч (за учениците в следобедната смяна).

4. Присъствен лист – в него се вписва името на ученика при всяко занятие. В случай на отсъствие или закъснение е необходимо да се предупреди учителя.

5. Край на занятията – родителите посрещат ученика си пред вратата на класната стая и го отписват от листа при вземането. В случай на забавяне на родителя, той трябва да уведоми учителя и да упълномощи лице, което да поеме отговорността върху детето му. Не се предава дете на друг родител, ако няма специално предупреждение от родителя/настойника.

6. Учителите не носят отговорност за деца, които вече са взети от родителите.


3. КАЛЕНДАР НА ПРАЗНИЦИ И ВАКАНЦИИ

ДАТА СЪБИТИЕ
16 септември 2023 Откриване на учебната година/Род. среща (присъствен ден)
25 ноември 2023 Неучебен ден – Ден на Благодарността
17 декември 2023 Коледно тържество (присъствен ден, датата може да подлежи на промяна)
23 и 30 декември 2023   Зимна ваканция
2 март 2024 Честване на мартенски празници (присъствен ден, датата подлежи на промяна)
6 април 2024 Неучебен ден – Пролетна ваканция
 25 май 2024  Закриване на учебната година


4. ДАТИ ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА учебната година
 

Група Учебни седмици Последен учебен ден Тържество
Детската градина и предучилищната група 33   25 май
I до III клас 33   25 май 
IV-VI клас 33   25 май


5. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ

1. Обучение – Редовното присъствие на учениците е желателно. Всяко забавяне или неявяване нарушава учебния процес. Домашните работи са задължителни. Резултатите са наблюдавани и оценявани. За да се стимулира посещаемостта на децата и да не се пропуска учебен материал, което води до затруднения, при натрупване на повече от три последователни отсъствия по причини, независещи от училището, учениците са задължени да наваксат пропуснатия учебен материал със съдействието на класния ръководител и да положат тест, за да получат свидетелство за завършено обучение с необходимия хорариум часове според изискванията на МОН.

2. Учебни материали – Учениците трябва да пазят имуществото и оборудването в сградата. Възстановяване стойността на всички загубени или повредени материали (учебни материали, народни носии и костюми, учебници или оборудване) е задължително. В края на занятията учениците трябва да оставят работните места чисти и подредени. Учебните пособия са безплатни. Народните носии (костюми) се връщат веднага след мероприятието, за което са използвани във вида, в който са получени.

3. Облекло
• Учениците идват на училище подходящо облечени.
• Детска градина: облеклото трябва да бъде надписано с името на детето и да е лесно за използване. Децата не трябва да носят играчки, бижута или сладкиши в училище.

4. Здравословни проблеми – За да запазим нашите деца здрави в училището не се допускат болни деца. Служителите са в правото си да не допуснат или прекъснат престоя на всяко дете, поради съмнения за заболяване, а именно:
• Кашлица, обрив, хрема, болно гърло;
• Оплакване от болки в корема;
• Висока температура;
• Инфекциозно заболяване;
• Зачервени очи.

5. Поведение – Учителският състав се въздържа от поведение, жестове или думи, които могат да нарушат достойнството на учениците. По същия начин учениците и техните семейства се въздържат от поведение, жестове или думи, които да са обидни за учители или обслужващ персонал. Никакъв вид физическо или словесно насилие няма да се толерира.

6. Надзор – Надзорът на учениците по време на часовете или в междучасията се осъществява от учителите. По съображения за сигурност, на учениците е забранено да напускат сградата на училището през учебно време, както и да играят в коридорите сами. По време на междучасието, децата имат право да излязат навън на детската площадка, придружени от техния учител. Забранени са играчки или игри, които могат да предизвикат конфликт при загуба, счупване, кражба или повреда. Училището не носи отговорност за изгубени или откраднати вещи и предмети. Учителите са в правото си да прекъснат престоя на всяко дете, ако то с поведението си застрашава безопасността и спокойствието на другите деца.

7. Електроника – Използването на мобилни телефони и други електронни устройства е строго забранено по време на час. Апаратите трябва да се изключват при влизането в клас. В случай на нарушение на това правило, устройството трябва да се предаде на учителя, който ще го върне обратно на ученика в края на часа. В случай на повторение на нарушението, учителят ще върне апарата на родителите на ученика.

8. Строго е забранено:
• Внасяне на алкохол или наркотици
• Носене на остри предмети или оръжие, които могат да причинят вреда или да заплашат живота или здравето на някого.

9. Достъп – Достъпът на външни лица до класните стаи е забранен.

6. САНКЦИИ – Всяко нарушение на тези правила може да бъде наказано със следните мерки:
1. Порицание на ученика и писмено уведомяване на родителите;
2. Среща между родител и учител, в присъствието на ученика и член на ръководството на училището;
3. Временно изключване;
4. Изключване.

7. ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ – Задължение е на всеки родител или настойник да уведоми ръководството на училището за всякакви промени в данните за контакти при извънредни ситуации предоставени при регистрирането, за да може да се осъществи бърз контакт с тях в случай на извънредна ситуация.

Настоящият ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД е приет и изменен с участието на Управляващия организацията Български център за културен напредък, училищния ръководител, педагогически съвет. Всички родители са уведомени за настоящия регламент.